Kiedy pracownik musi otrzymać świadectwo pracy?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Każde wygaśnięcie umowy o pracę lub jej rozwiązanie musi być udokumentowane świadectwem pracy. Jego wydanie to obowiązek każdego pracodawcy, z wyjątkiem kilku odrębnych sytuacji. Informacje zawarte w dokumencie powinny odzwierciedlać stan faktyczny, a samo świadectwo wydane w terminie. Niedopełnienie tych obowiązków daje pracownikowi prawo do skierowania sprawy do sądu.

Co zawiera świadectwo pracy?

Tego rodzaju dokument stanowi oświadczenie wiedzy pracodawcy o zatrudnieniu pracownika. W związku z tym w treści muszą znaleźć się informacje dotyczące czasu trwania umowy o pracę, wymiaru etatu, zajmowanych stanowisk, jak również formy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ponadto niezbędnymi elementami są także dane na temat ubezpieczenia społecznego czy też uprawnień pracowniczych. Co dokładnie to oznacza? Powinny widnieć między innymi treści związane z liczbą wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego, ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, bezpłatnego wraz z podstawą prawną. Ponadto podczas sporządzania świadectwa pracy, czym może zająć się na przykład biuro rachunkowe Dekret24.pl, należy pamiętać także o określeniu liczby dni pobierania wynagrodzenia chorobowego w roku, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy.

Czym skutkują błędy na świadectwie?

Jak każdy dokument, tak również świadectwo pracy nie może zawierać żadnych błędów. Jeśli takie zauważy pracownik i w ciągu 14 dni od jego otrzymania zgłosi się do pracodawcy, to ten ma 7 dni na sporządzenie nowego świadectwa lub oddalenie wniosku. W takiej sytuacji sprawa w ciągu kolejnych 14 dni może zostać skierowana do sądu pracy. Uwzględnienie powództwa skutkuje tym, że pracownik musi otrzymać dokument nie później niż przed upływem trzech dni. Z kolei w sytuacji, gdy błąd zauważy pracodawca, to ma on obowiązek dokonać jego sprostowania poprzez wystawienie nowego świadectwa pracy z bieżącą datą i pismem wyjaśniającym.

Kiedy należy wydać dokument pracownikowi?

Poza opisanymi wcześniej sytuacjami świadectwo pracy musi zostać wręczone niezwłocznie, co oznacza dzień ustania stosunku pracy – niezależnie od trybu, w jakim została rozwiązana umowa. Ponadto jego wydanie w żaden sposób nie jest związane z rozliczeniem się z pracownikiem. Jeśli z różnych obiektywnych przyczyn nie ma takiej możliwości, to powinno ono zostać przesłane nie później niż w ciągu 7 dni na wskazany przez podwładnego adres. Zasady te jednak nie obowiązują w sytuacji, gdy po wygaśnięciu umowy zostanie bezpośrednio nawiązana nowa z tym samym pracodawcą. Wtedy świadectwo pracy zostaje wydane wyłącznie na wniosek pracownika.

Niewywiązanie się z obowiązku uprawnia podwładnego do wystąpienia ze sprawą na drogę sądową. Jeśli wykaże on, że brak dokumentu lub jego nieprawidłowa treść, uniemożliwiły mu zdobycie nowego zatrudnienia lub otrzymanie świadczeń ZUS, to pracodawca zostanie zobligowany do wypłaty odszkodowania. Jego wysokość nie przekracza sześciotygodniowego wynagrodzenia za pracę, a oblicza się ją na tych samych zasadach, na jakich ustala się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Brak oceny.
Proszę czekać...

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aktualizacja danych firmy: